Wilt u de huur opzeggen? Zorg dan dat u dit in elk geval een maand van tevoren doet. Eerder mag ook. Dan kunnen wij al eerder op zoek gaan naar een nieuwe huurder. Het kan een voordeel voor u zijn, als u weet wie de nieuwe huurder wordt. U kunt dan bijvoorbeeld het overnemen van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking bespreken.

Samenvattend:

 • U kunt uw huur bij ons elke werkdag van de maand opzeggen.
 • U heeft een opzegtermijn van een maand.
 • De einddatum moet een werkdag zijn. Is dat een feestdag, zaterdag of zondag, dan houden we de eerstvolgende werkdag daarna aan.

Hoe opzeggen?

De huur opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk. Als u stuurt een mail stuurt naar info@wbvde1voud.nl ontvangt u een hiervoor bedoeld formulier.

Dit formulier vult u in en stuurt u naar info@wbvde1voud.nl of per post naar Woningbouwvereniging de Eenvoud, Boudewijn van Roonstraat 23, 6824 AE  ARNHEM. Vergeet daarbij niet uw IBAN-nummer en uw nieuwe woonadres te vermelden.

Bevestiging van uw opzegging

De dag waarop uw formulier bij ons binnenkomst, geldt als officiële datum van opzegging. We sturen u een bevestiging van de huuropzegging. Hierin vermelden we ook de twee data waarop onze technisch adviseur bij u langskomt voor een voorinspectie en een eindinspectie van de woning.

Oplevering van de woning

Op de dag dat u uw sleutels inlevert, doet onze technisch adviseur de eindinspectie. Hij doet dit aan de hand van het rapport van de voorinspectie. Bij de eindinspectie moet uw woning aan een aantal eisen voldoen.

Deze eisen betreffen: leeg en schoon, (boor)gaten, vloeren, wanden, schilderwerk, plafonds, schakelmaterialen, gas- en waterleiding, kachels, CV en tuinen.

De woning is leeg

Alle aangebrachte wijzigingen waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend, beoordelen wij op kwaliteit en praktisch gebruik. Bij een beoordeling ‘onvoldoende’ moet het betreffende worden verwijderd.

Alle ruimtes, inclusief een eventuele berging, zijn leeg.

De woning is schoon

Dit betekent:

 • Geen stickers op kasten, deuren, tegels etc;
 • Plinten, kasten, schakelaars, stopcontacten, deuren, binnenkozijnen en radiatoren zijn schoon;
 • Keuken en sanitair zijn schoon. Toiletpotten die niet schoon te maken zijn, worden op kosten van de huurder vervangen;
 • Muren worden in een egale (witte) muurverf opgeleverd, dus geen afwijkende kleuren.

Gaten

Een beperkt aantal gaten voor normaal gebruik in muren en plafonds wordt geaccepteerd. Gaten in kasten en deuren moet de huurder netjes en in dezelfde structuur herstellen.

Vloeren

Dit mag blijven liggen:

 • Een ondervloer, mits in goede staat;
 • Zeil of laminaat, mits niet te hoog.

Dit mag niet blijven liggen:

 • Plavuizen en overige vloertegels;
 • Vloerbedekking.

Eventueel verwijderde plinten en dorpels moeten aanwezig zijn of worden teruggeplaatst. Eventueel ingekorte deuren moeten worden vervangen. Lijmresten van vloerbedekking moeten worden verwijderd (glad opleveren).

Wanden

Dit mag blijven:

 • Granol- of andere fijne structuurafwerking in loopruimtes, keuken en toilet, mits van goede kwaliteit;
 • Rails, mits van goede kwaliteit.

Dit mag niet blijven:

 • Granol- of andere structuurafwerking op overige wanden (glad opleveren);
 • Houten of kunststof schroten, steenstrips.

Schilderwerk

Dit accepteren we wel:

 • Schilderwerk aan houten binnenkozijnen, -deuren en -ramen, mits van goede kwaliteit;
 • Schilderwerk op kunststof binnendeuren en -kozijnen, mits van goede kwaliteit;
 • Schilderwerk op radiatoren, mits vakkundig aangebracht met radiatorverf.

Dit accepteren we niet:

 • Schilderwerk op kunststof gevelkozijnen;
 • Schilderwerk op aanrechtkastjes.

Eventuele beschilderde aanrechtkastjes dient u bij het verlaten van de woning te vervangen.

Plafonds

Dit mag blijven:

 • Betimmering met gipsplaten, mits in goede staat.

Dit mag niet blijven:

 • Beschimmelde tempex of kunststof schroten plafonds;
 • Houten schrootjes- of balkenplafonds, tenzij overname door nieuwe huurder.

Alle plafonds moeten in een lichte kleur worden opgeleverd.

Schakelmaterialen

Hiervoor geldt:

 • Alle schakelaars, stopcontacten etc. zijn compleet, onbeschadigd en schoon;
 • Later aangebrachte aansluitpunten worden gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid.

Sleutels

Hiervoor geldt:

 • De sleutels van kasten en binnendeuren zitten in de sloten;
 • Vastgeschilderde of defecte sloten en sloten zonder sleutel zijn vervangen door nieuwe sloten;
 • Voor buiten- en bergingsdeuren zijn drie sleutels per cilinder aanwezig;
 • Bij gelijksluitende cilinders zijn in totaal minimaal zes sleutels aanwezig zijn.

Gas-, waterleiding en kachels

Hiervoor geldt:

 • Zelf aangebrachte leidingen en kranen worden gecontroleerd op kwaliteit en bruikbaarheid;
 • De originele waterleidingen zijn voorzien van kranen;
 • De originele gasleidingen zijn voorzien van stoppen;
 • Gevelkachels die niet worden overgenomen zijn verwijderd, inclusief leidingen.

Centrale verwarming

Hiervoor geldt:

 • Een zelf aangebrachte cv-installatie wordt door ons gecontroleerd op kwaliteit en bruikbaarheid;
 • De vulslang, de cv-handleiding, de ontluchtings- en de vulsleutel zijn op een goed zichtbare plaats in de woning achtergelaten;
 • Bij vorst laat u de cv branden (op 15ºC.) in verband met bevriezingsgevaar.

Tuinen

Hiervoor geldt:

 • Gewijzigde of uitgebreide tegelterrassen en tegelpaden worden gecontroleerd op kwaliteit;
 • De tuin ziet er goed onderhouden en opgeruimd uit;
 • Grote bomen, inclusief wortels, zijn verwijderd;
 • Tuinen zijn niet ingericht als parkeerplaats;
 • Schuttingen, schuurtjes, vijvers, struiken etc. kunnen door de nieuwe huurder worden overgenomen, mits goed van kwaliteit.

Binnendeuren

Hiervoor geldt:

 • Gewijzigde binnendeuren zullen worden door ons beoordeeld op kwaliteit;
 • Binnendeuren van onvoldoende kwaliteit worden vervangen voor rekening van de huurder.

Herstellingen

De volgende herstelwerkzaamheden komen altijd voor rekening van de vertrekkende huurder:

 • Het vervangen van gebroken glasruiten, tenzij het de dubbele beglazing betreft;
 • Defect hang- en sluitwerk van ramen en deuren, behalve door normale slijtage;
 • Alle herstellingen en reparaties die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, onreinheid of ruwe bewoning van de huurder of personen voor wie de huurder in deze aansprakelijk is.

Inspectie van de woning

Bij de voorinspectie bekijkt onze technisch adviseur hoe uw woning er aan toe is. Op de dag dat u de sleutels inlevert, vindt de eindinspectie plaats. Daarbij kijkt de technisch adviseur of u de woning in de juiste staat achterlaat.

Voorinspectie

Bij de voorinspectie beoordeelt de technisch adviseur de staat van uw woning. U bent hierbij aanwezig. Alle op- en aanmerkingen komen in het eerste opname rapport dat u beiden ondertekent.

U hoeft de woning niet in oorspronkelijke staat achter te laten, maar wel in een goede verhuurbare staat. We letten vooral op:

 • Onderhoud voor rekening van de huurder;
 • Wijzigingen aan de woning die u heeft aangebracht of heeft overgenomen van de vorige huurder;
 • Gebreken, schade in of aan de woning;
 • Eventueel aanwezige voorzieningen.

In het opnamerapport staat wat er verwijderd, aangepast of gerepareerd moet worden. En wie daarvoor verantwoordelijk is. Van het rapport ontvangt u via e-mail een afschrift.

Overname
Met de nieuwe huurder kunt u de overname van bepaalde zaken bespreken. De nieuwe huurder is daar nooit toe verplicht. Als er iets wordt overgenomen, legt u dit vast in een overnameformulier dat u beiden ondertekent. Wij ontvangen hiervan een afschrift.

Let op: wie iets overneemt, neemt ook de verantwoordelijkheid en het eventueel benodigde onderhoud op zich.

Eindinspectie

Op de dag dat u de sleutels inlevert, controleert onze technisch adviseur de staat van de woning. Hij doet dit aan de hand van het eerste opnamerapport.

Zijn alle werkzaamheden verricht?
Alle bij de voorinspectie genoteerde werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn. Als dat zo is, dan ondertekent u beiden het tweede opnamerapport. Van het opnamerapport ontvangt u een kopie.

Werkzaamheden niet verricht?
Als werkzaamheden in het eerste opnamerapport niet of onvoldoende door u zijn uitgevoerd, zal Woningbouwvereniging de Eenvoud dit doen. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

Aanvullende werkzaamheden?
Het kan zijn dat er bij de tweede opname zaken aan het licht komen die die we bij de eerste opname niet hebben geconstateerd. In dat geval krijgt u alsnog de mogelijkheid deze te herstellen. We maken een vervolgafspraak voor een nieuwe eindinspectie en sleutelinname. Tot dat moment loopt de huur door.

Heeft u met de nieuwe huurder afspraken gemaakt over het overnemen van zaken? Dan levert u bij de eindinspectie het ondertekende overnameformulier in.

Eindafrekening

Als de oplevering van de woning door onze technisch adviseur is goedgekeurd en u de sleutels heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

U heeft nog geld van ons tegoed
Na een correcte oplevering van de woning is het mogelijk dat u te veel betaalde huur terugkrijgt. Wat u nog tegoed heeft, storten wij op een door u opgegeven rekeningnummer.

Wij hebben nog geld van u tegoed
Het kan zijn dat u nog niet alle verschuldigde huur heeft betaald. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd. U ontvangt dan van ons een eindafrekening. Het daarin vermelde bedrag dient u aan ons over te maken.