Organisatie

Ledenvergadering
In een vereniging is het gebruikelijk dat de leden over de belangrijkste onderwerpen het laatste woord hebben. Door in de Algemene Ledenvergadering het woord te voeren en hun stem uit te brengen, kunnen de leden optimaal van deze bevoegdheid gebruik maken. Bij Woningbouwvereniging De Eenvoud is dit niet anders. Binnen Woningbouwvereniging De Eenvoud is de Ledenvergadering het hoogste besluitvormende orgaan.

De Ledenvergadering wordt gevormd door de vertegenwoordigers van organisaties die Woningbouwvereniging De Eenvoud hebben opgericht en huurdersvertegenwoordigers van de huurders uit de verschillende woningcomplexen van Woningbouwvereniging De Eenvoud. Elke huurdervertegenwoordiger heeft één stem, evenals de vertegenwoordigers van organisaties. Voorwaarden voor het toekennen van stemrecht aan de huurdersvertegenwoordiger is dat deze een woningcomplex dienen te vertegenwoordigen en dat zij gekozen moeten worden door de huurders van het betreffende woningcomplex. Een overzicht van de huurdersvertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van organisaties vindt u onder Wie is Wie.

De Ledenvergadering van Woningbouwvereniging De Eenvoud heeft belangrijke bevoegdheden. Zo benoemt de Ledenvergadering de bestuursleden, stelt zij de begroting en het financieel jaarverslag vast en moet zij belangrijke bestuursbesluiten goedkeuren. Daarnaast heeft de Ledenvergadering een belangrijke beleidsbepalende functie. Zo kan zij het bestuur opdragen om op diverse onderwerpen actie te ondernemen en beleid te maken. Bovendien fungeert de Ledenvergadering als schakel tussen de individuele huurders en het bestuur van Woningbouwvereniging De Eenvoud.

Secretariaat
Onder het secretariaat valt de ontvangst/verzending en registratie van alle documenten bestemd voor of afkomstig van het Bestuur en de Raad van commissarissen en de overige secties. Voorts het ICT-beheer en diverse beleidszaken zoals het Inkoop- en Kwaliteitsbeleid. Hieronder vallen ook nieuwbouw, herstructurering en grootschalige renovatie.

Sectie Beheer
Met de sectie beheer heeft u meestal als eerste contact. U kunt hier terecht voor alle zaken die met de verhuur en leefbaarheid van onze woningen te maken hebben. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijven als woningzoekende, verhuur van onze woningen, huurtoeslag, huuropzegging, huurincasso, overlast en dergelijke.

Sectie Onderhoud
De sectie onderhoud heeft als taak het op niveau houden van het bezit van Woningbouwvereniging De Eenvoud. Deze sectie is verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid (planmatig en niet-planmatig), de uitvoering van onderhoudsprojecten en duurzaamheidsinvesteringen. Daarnaast zijn zij u graag van dienst als u een reparatieverzoek doet. Direct contact met hen heeft u bijvoorbeeld bij de inspectie van uw woning bij verhuizing of bij diverse onderhoudswerkzaamheden.

Sectie Financiën
Deze sectie zorgt voor de financiën van Woningbouwvereniging De Eenvoud. Hier worden de huren berekend en worden de facturen opgemaakt voor de werkzaamheden die voor rekening van de huurders worden uitgevoerd. Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven geregistreerd en wordt gezorgd voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening.

Externe Accountant
Onze externe accountant is CROP Arnhem