Historie

Door de vraag naar huurwoningen werden in Arnhem wijken gebouwd voor specifieke bevolkingsgroepen. Sint Marten was een betere arbeidersbuurt; Sonsbeek-Zuid was bestemd voor gegoede (katholieke) middenstand en Sonsbeek-Noord werd aan ambtenaren toebedacht. Uiteraard is dit gechargeerd en niet meer houdbaar, maar vanaf ca. 1880 en begin twintigste eeuw dacht men in deze categorieën wanneer het uitbreidingswijken betrof.

Sonsbeek-Noord is toen vrijwel geheel volgebouwd door woningbouwverenigingen: Coöperatieve Woningbouwvereniging De Middenstandswoning, Woningbouwvereniging voor Ambtenaren en Woningbouwvereniging De Eenvoud. Een prachtige wijk in zowel Engelse landhuisstijl als het Nederlandse tuinstadconcept was het resultaat.

Voortvloeiend uit de KSA (Katholieke Sociale Aktie) werd door de ARKA (Algemene Rooms Katholieke Ambtenaren Vereniging) rond 1920 het initiatief genomen om een Roomsch Katholieke Woningbouwvereniging voor de Middenstand op te richten in Arnhem.

De Katholieke standsorganisaties en verenigingen werden benaderd om te participeren in deze woningbouwvereniging. Wie waren deze standsorganisaties:

  • R.K. Middenstandvereniging 'De Hanze'
  • R.K. Standsorganisatie voor de Werkende Middenstand
  • R.K. Handelsreizigersvereniging Sint Christoffel
  • Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel 'St. Franciscus van Assisië'
  • R.K. Politiebond 'Sint Michaël'
  • R.K. bond van Technici 'Sint Bernulphus'
  • R.K. bond van Onderofficieren 'Sint Martinus'
  • Algemene R.K. Ambtenarenvereniging (ARKA)
  • Katholieke Onderwijzersvereniging 'Sint Lebuïnus'
  • Katholiek Vrouwengilde

 Staatscourant 17 en 18 juni 1921

Het doel der vereniging is binnen de gemeente Arnhem economisch te bouwen of te verkrijgen woningen, welke voldoen aan de eischen van hygiëne en geriefelijkheid, die kunnen worden gesteld door een in bescheiden financieele omstandigheden verkeerend gezin, ten einde die woningen bij voorkeur aan haar leden te verhuren, en voorts de huisvestingsbelangen van jonggezellen en groote gezinnen te behartigen.

 

Door de Stichters/Oprichters moesten geldmiddelen worden gevonden.

En wie werden de leden?

De vereniging werd niet toegelaten als woningbouwvereniging in de zin van de Woningwet.
(De Volkshuisvesting Arnhem 1829-1925 van J.Th.W. Willemsen).

De proef en Saldibalans per 1 nov 1928

 

Nog wat oude brieven

Eenvoud gaat bouwen

 

De Eenvoud voelt niets voor "cijfermatige" doorstroming

Huurdersparticipatie document uit 1988