Erfafscheiding

Welke regels zijn er over schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen?
Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaalt u de gemaakte kosten.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor. De regels van het burenrecht gelden niet alleen voor 'eigenaren'. Ook een huurder kan zich in bepaalde gevallen beroepen op de regels uit het burenrecht. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van overhangende takken.

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of heg naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wilt. U mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.

Hoe dicht mag een boom of heg bij de erfgrens staan?
De regels voor de verplichte afstand tot de erfgrens gelden niet voor beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan, bijvoorbeeld heggen en heesters die eigendom zijn van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

Een heg of heester moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van uw buren. Als deze afstand niet klopt, mag u vragen om de heg of heester te verplaatsen. U mag ook vragen om een vergoeding, in plaats van verplaatsing.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

  1. Als de heg niet hoger is dan de schutting die op of langs de erfgrens staat.

Een heg of heester mag wel dichter dan 0,5 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de heg of heester hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan namelijk geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of andere ondoorzichtige erfafscheiding. Bijvoorbeeld een stenen muur.

  1. Als de buren toestemming hebben gegeven.

U kunt met uw buren onderling afspreken hoe dicht uw heg of heester bij de erfgrens wordt geplant. Zet deze afspraken wel op papier. U moet namelijk kunnen bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Dat de heg of heester er al jaren staat, is niet genoeg. Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

  1. Als het gaat om openbare beplanting.

De regels voor de verplichte afstand tot de erfgrens gelden niet voor beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan, bijvoorbeeld heggen en heesters die eigendom zijn van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

  1. Als de gemeente andere regels heeft bepaald.

De gemeente kan bepalen dat een heg of heester toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

  1. Als er sprake is van verjaring.

Als uw buren een heg of heester hebben geplant op minder dan 0,5 meter afstand van de erfgrens, kunt u vragen om de heg of heester weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, 'verjaard' is. Dit betekent dat de heg of heester er dan al zo lang staat, dat hij mag blijven staan. Dit is zo als de heg of heester al meer dan 20 jaar op die plek staat.

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de heg of heester op die plek te zetten. Dit kan bijvoorbeeld als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

De buren krijgen dan het recht om de heg of heester binnen 'het verboden gebied' te mogen laten staan. Dit recht wordt een erfdienstbaarheid genoemd en kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.

Vindt u de gemeenschappelijke erfafscheiding niet mooi?
Dan kunt u een erfafscheiding geheel op uw eigen grond plaatsen. Deze erfafscheiding is dan alleen van u. Uw buren mogen er aan hun kant niet aan komen, maar hoeven ook niet mee te betalen aan de aanschaf of het onderhoud.

 De erfafsluiting zal wel aan redelijke eisen van welstand moeten voldoen. Daarnaast moet er voor bouwwerken (hekken, muren of schuttingen), die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Voor bouwwerken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, is geen omgevingsvergunning nodig als ze maximaal 2 meter hoog zijn. In het bestemmingsplan van de gemeente kunnen ook regels voor erfafsluitingen staan.

Uw buren hebben hetzelfde recht.